Cikli i I Bachelor

Programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh.

Programet e studimit të ciklit të parë në Universitetin e Tiranës realizohen, si rregull, me 180 kredite europiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike.

Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.

Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

1. Fakulteti i Drejtësisë

Ofron një program studimi në ciklin e parë,

Riorganizuar me Urdhër Nr. 396 datë 22.07.2019 nga Bachelor në Drejtësi në Master i Shkencave në Drejtësi.

2. Fakulteti i Ekonomisë

Ofron 4 (katër) programe studimi në Ciklin e Parë:

Bachelor

 • Administrim Biznesi
 • Ekonomiks
 • Financë
 • Informatikë Ekonomike

3. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Ofron 5 (pesë) programe studimi në Ciklin e Parë:

Bachelor

 • Histori
 • Gjuhë Letërsi
 • Gjeografi
 • Gazetari
 • Arkeologji

4. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Ofron 8 (tetë) programe studimi në Ciklin e Parë:

Bachelor

 • Gjuhë Angleze
 • Gjuhë Frënge
 • Gjuhë Italiane
 • Gjuhë Gjermane
 • Gjuhë Greke
 • Gjuhë Ruse
 • Gjuhë Spanjolle 
 • Gjuhë Turke

5.Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Ofron 10 (dhjetë) programe studimi në Ciklin e Parë:

Bachelor

 • Biologji
 • Bioteknologji
 • Fizikë
 • Kimi
 • Kimi Industriale e Mjedisore
 • Kimi dhe Teknologji Ushqimore
 • Informatikë
 • Matematikë
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Inxhinieri Matematike dhe Informatike

6. Fakulteti i Shkencave Sociale

Ofron 6 (gjashtë) programe studimi në Ciklin e Parë:

Bachelor

 • Psikologji
 • Punë Sociale
 • Filozofi
 • Sociologji
 • Shkenca Politike
 • Administrim dhe Politikë Sociale

Filiali i UT-së, Sarandë:

Ofrin 2 (dy) programe studimi në Ciklin e Parë:

 • Gjuhë Angleze;
 • Administrim Biznesi;