Cikli i II Master Profesional

Programet e studimit “Master Profesional” u ofrojnë të diplomuarve me një diplomë të ciklit të parë njohuri me karakter praktik profesional në drejtimin përkatës. Realizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike, përkatësisht.

Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e fakultetit për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.

Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master Profesional” në fushën e arsimimit të kryer.

Për informacione më të detajuara ju lutemi drejtohuni në linket e mëposhtme të Fakulteteve.

 1. Fakulteti i Drejtësisë
 • E Drejtë Civile;
 • E Drejtë Penale;
 • E Drejtë Publike;
 • EU Business Law;
 1. Fakulteti i Ekonomisë
 • Administrim Biznesi;
 • Administrim Publik;
 • Financë;
 • Financë, Kontabilitet dhe Auditim;
 • Kontabilitet dhe Auditim; 
 • Marketing;
 • Menaxhim Turizëm;
 • Sisteme Informacioni në Ekonomi;
 • Studime Ekonomike Evropiane;
 • Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit;

    3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 • Përkthim me Profil: Përkthyes.

    4. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 • Mësuesi në Gjeografi për Arsimin e Mesëm;
 • Mësuesi në Gjuhë Letërsi për Arsimin e Mesëm;
 • Mësuesi në Histori për Arsimin e Mesëm;
 • Redaktori;
 • Arkivistikë;
 • Guidë turistike;
 • Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar;
 1. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 • Bioteknologji Mjedisore;
 • Informatikë Biznesi;
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;
 • Inxhinieri Matematike dhe Informatike;
 1. Fakulteti i Shkencave Sociale
 • Filozofi Praktike dhe Humane;
 • Këshillim  Psikologjik;
 • Orientim Profesional;
 • Pedagogji e Specializuar Sociale;
 • Analizë e Politikës Sociale;
 • Punë Sociale e Avancuar me Profile,  1. Punë Sociale në Arsim, 2. Punë Sociale në Shëndetësi;
 • Administrim i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë;
 • Sociologji Edukimi;
 • Qeverisje dhe Politika Publike;
 • Psikologji Ligjore;
 • Zgjidhja e Konflikteve me Ndërmjetësim;

6. Filiali i UT-së, Sarandë

 • Menaxhim Turizmi;