FAZAT E LIDHJES SË KONTRATËS DHE PASOJAT JURIDIKE QË LINDIN PËR PALËT