INTERPRETIMI DHE REFLEKTIMI I PROBLEMATIKAVE SOCIALE NË KURRIKULËN SHKOLLORE (KLASA 1-5, RASTI I EDUKATAVE SHOQËRORE)