Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

UT aplikon rregullisht në aktivitetet ndërkombëtare në kuadër të projekteve të financuara nga BE për arsimin e lartë si p.sh. Erasmus+ , si dhe në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që UT ka me institucionet e tjera ndërkombëtare të arsimit të lartë. Personeli i UT-së dhe studentët informohen në mënyrë të vazhdueshme rreth thirrjeve për aplikime në këto projekte nëpërmjet rrugës elektronike, takimeve informuese si dhe posterave të afishuara në ambientet e Universitetit. Njoftimet publikohen edhe në faqen zyrtare të UT-së.

Universiteti i Tiranës ka një sërë marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA107. Me anë të këtyre marrëveshjeve Universiteti i Tiranës synon të rrisë shkëmbimin e personelit akademik, studentëve, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ. Nëpërmjet projektit Erasmus +, Universiteti i Tiranës kërkon të realizojë, ndër të tjera:

  • Mundësitë për studim, trajnim dhe marrjen e përvojave të punës jashtë vendit;
  • Zhvillimin e shkëmbimeve akademike afatshkurtra apo studimeve të plota jashtë vendit;
  • Bashkëpunimin mes institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre të BE-së, për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhduar të personeleve, etj;
  • Bashkëpunimin midis institucioneve arsimore dhe ndërmarrjeve private e aktorëve të tjerë, me qëllim lehtësimin e transferimit të dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj;
  • Zhvillimin e edukimit digjital dhe përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit;

Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës:

1         University of Ioannina, Greece

2          Universite Bordeax Montaigne, France

3          Humboldt University in Berlin, Germany

4          University Andrei Saguna din Costanca, Romania

5          University of Luxembourg

6          Univeristy of Padova, Italy

7          University of Latvia, Latvia

8          University of Valencia, Spain     

9          University of Almeria, Spain

10        University of Huelva, Spain

11        University of Lund, Suedi

12        University of Saarland, Germany

13        Alma Mater University of Bologna, Italy

14        Technological Educational Institute TEI of Athens, Greece

15        University of Masary, Czech Republic

16        Anadollu University, Turkey

17        University of Sofia, Saint Kliment Ohridski

18        Universita Petru Maior din Targu Mures, Romania

19        Cukurova University, Turkey

20        Polytechnic University of Porto, Portugal

21        University of Tuscia, Italy

22        University of the Aegean, Greece

23        Sapienza University of Rome, Italy

24        TEI Thessaly, Greece

25        Radboud University, Holland

26        University Saint Louis, Bruksel, Belgium

27        University of Torino, Italy

28        Ecole des Mines d’ Alles. France

29        Staforshire University, England

30        Charles University, Czech Republic

31        Norvegian University of Science and Technology, Norway

32        University of Ljubljana, Sllovenia

33        University of Torino, Italy

34        Vilnius Gediminas University, Lituania

35        University Of Graz, Austri

36        METU University, Turkey (amendim i marreveshjes 2014-2021)

37        University of Valladolid, Spain

38        Charles University, Czech Republic

39        Lund University, Sweden

40        Eberswalde University, Germany

41        University of Nova de Lisboa, Portugal

42        Universiteti i Zadar, Croatia

43        Instituti i Edukimit Teknologjik “Aleksander” i Selanikut, Greece

44        Technological Educational Institute of Athens (TEI), Greece

45        South West University Neofit Rilski, Bulgaria

46        University of Bologna, Italy

47        Mare Nostrum Consortium, Portugal

48        University of the Aegean, Greece

49        Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

50        Silesian University of Technology, Poland

51        Danubius University of Galati, Romania

52        Siuliai State College, Lithuania

53        University of Applied Science Nysa, Poland

54        University of Granada, Spain

55        Las Palmas De Gran Canaria, Spain

56        Alborg University, Denmark

57        Sofia University Saint Kliment Ohridski, Bulgaria

58        Mare Nostrum Consortium, Portugali

59        Polytechnic University of Bari, Italy

60        University of Bari Aldo Moro, Italy

61        Cukurova University, Turkey

62        Universita Degli Studi di Pavia, Italy (amendim i marreveshjes 2015-2021)

63        University of Genova, Italy

64        University of Silesia in Katovice, Poland

65        University of Ljubljane, Slovenia

66        Technological Educational Institute of Thesaly Greece

67        Bialystok University of Technology, Poland

68        University of Salzburg, Austria

69        Amendim i Marreveshjes se meparshme: University of Bologna, Italy

70        Anadulu University, Turkey

71        Eskisehir Technical University, Turkey

72        University of Foggia, Italy

73        University of Graz, Austria

74        Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

75        University of Humboldt, Germany

76        Politecnico di Bari, Italy

77        Ca Foscari University, Venice, Italy

78        Comenius University in Bratislava, Slovakia

79        University of Saarland, Germany

80        University of Granada, Spain

81        University of Pisa, Italy

82        Riga Technical University, Latvia

83        Huleva University, Spain

84        Radboud University, Holland

85        Bordeaux Montaigne University

86        Staforshire University, England

87        Eberswalde University for Sustainable Development, Germany

88        University of Latvia, Latvia

89        University of Messina, Italy

90        Univeristy of Bologna, Italy

91        University of  Valladolid, Spain

92        University of  Luxembourg, Luxembourg

93        Charles University, Czech Republic

94        University of Ioannina, Greece

95        University of Camerino, Italy

96        Cankiri Karatekin University, Turkey

97        Mehmet Akif Ersoy University, Turkey                              

98        Universidad Autonoma de Madrid, Spain

99        Universite Clermont Auvergne, France

100      Universite de Poitiers, France