NDIKIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE MBI RRITJEN EKONOMIKE NË SHQIPËRI. ROLI I KAPACITETIT ABSORBUES