NDIKIMI I SJELLJES FINANCIARE NË VENDIMMARRJEN E INVESTITORIT INDIVIDUAL