Projekte që zbatohen në UT

Projekte të reja të filluara gjatë vitit akademik 2018-2019

 

 1. Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhes frenge: parimet, organizimi, vlerësimi;
 2. Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S
 3. Enhancing Enforcement under Brussels Ia, – EN2BRIa;
 4. Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore;
 5. INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA;
 6. Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, – LeTSGEPs;
 7. Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, The United Kingdom, Ukraine, Albania and Czech Republic, – MAD;
 8. Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale;
 9. Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW;
 10. Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda;
 11. Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor;
 12. Preparing the social care workforce for a new system of social care delivery at a local level
 13. Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve”
 14. Train to enforce, – Train 2 EN4CE
 15. Transferimi i Dijes dhe Inovacioni Dixhital ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë
 16. Vlerësimi i llojeve të ralla dhe të rrezikuara të bimëve dhe invertebrorëve si dhe habitateve të tyre në zonat malore të qarkut Korçë, Berat dhe Vlorë

Projekte në proces

 

 1. Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, – AGROINNOECO
 2. Graduades Advancement and Development of University Capacities in Albania- GRADUA
 3. ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM
 4. IT Governance for Albanian Universities – ITG4AU
 5. Knowledge for risilient society, – K-FORCE
 6. Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes, – EDULAW
 7. Preparing and Empowering Youth Leaving in Care- Now What
 8. Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT
 9. Towards increased Awareness Responsibilty and shared quality in Social Work – T@SK

 

Projekt i përfunduar

 

 1. Enhancement of HE Research Potential contributing to further growth of WB region, – Re@WBC