Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Në zbatim të ligjit 119/2014, “Për të drejtën e informimit”

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve per te drejten e informimit

 

Nr. rendor (1)

Data e

regjistrimit të

kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i kërkesës (5)

Tarifa (6)

1.

09.02.2015

 

Oraret mësimore të pedagoges  E.P në vite

1.Shkresë datë 10.2.2015 për zgjatje afati

 

2.Përgjigje datë 20.2.2015

E përfunduar

Pa pagesë

2.

04.02.2015

Listat dhe Vendimet e kandidatëve fitues në doktoratë 2012-2013

1.Shkresë nr.  datë 10.2.2015 për zgjatje afati.

 

2.Përgjigje datë 23.2.2015

E përfunduar

Pa pagesë

3.

16.2.2015

Shkresë nga Komisioneri datë 3.3.2015

Vlerësimi kandidatëve për pedagog kimie dhe vendimi kandidatit fitues

1.Përgjigje datë 18.2.2015

2. Shkresa dt.16.3.2015 për zbatim vendimi.

E përfunduar

Pa pagesë

4.

23.2.2015

Shtesë dokumentesh për doktoratat 2012-2013

2.3.2015

E përfunduar

Pa pagesë

5.

 23.2.2015

2.Vendim nga Komisioneri dt.3.2.2015;

3.Shkresa dt.17.2.2015

Kërkohen prova shkresore kopje e disertacionit, etj

dt.27.2.2015

Përfunduar

Pa pagesë

6.

15.3.2015

Kërkohet informacion mbi pezullimin e doktoraturave 2013-2014 e në vijim

18.3.2015

Përfunduar

Pa pagesë

7.

24.3.2015

Kërkohet info mbi kandidatët fitues në doktoratë

1.Shkresë dt.27.3.2015 zgjatje afati

Përgjigje dt.1.4.2015

Përfunduar

Pa pagesë

8.

24.3.2015

Kërkohet info mbi nr.kuotave të akorduara doktoratat 2013-2015

25.3.2015

Përfunduar

Pa pagesë

9.

24.3.2015

Kërkohet info programi tematik auditimi

27.3.2015

Përfunduar

Pa pagesë

10.

24.3.2015

Kërkohet shkresë e Rektorit te UT

26.3.2015

Përfunduar

Pa pagesë

11.

27.3.2015

Kërkesë për dokumente të plagjiaturës

07.04.2015

Përfunduar

Pa pagesë

12.

29.4.2015

Informacion mbi veprimet financiare të FSHN për listëprezencat;

 

2.Kërkohet.zgjatje afati;

Pergjigje dt.11.05.2015

 

Përfunduar

Pa pagesë

13.

30.4.2015

Info renditja e doktorantëve FSHN, b/ligjore, etj.

11.5.2015

Përfunduar

Pa pagesë

14.

8.5.2015

Info mbi kancelarin e FSHN

15.5.2015

Përfunduar

Pa pagesë

15.

12.5.2015

Info sistemi log, adresa IP e tij.

18.5.2015

Përfunduar

Pa pagesë

16.

22.5.2015

Info tenderat, buxheti, mbledhjet e SA, etj.

26.5.2015

Përfunduar

Pa pagesë

17.

11.6.2015

Info nga arkivat

19.6.2015

Përfunduar

Pa pagesë

18.

19.6.2015

Info mbi shkarkimin e dekanit të FM dhe specializimet

25.6.2015

 E përfunduar

Pa pagesë

19.

6.7.2015

Info mbi shkresat e ish dekanit të FM për specializimet

10.07.2015

E përfunduar

Pa pagesë

20.

29.9.2015

Prop personel akad pranë FM vitet 2013, 2014, 2015; kontratën midis dy universiteteve

06.10.2015

E përfunduar

 

Pa pagesë

21.

13.10.2015

Stafi angazhuar në UMT nga FSHN

22.10.2015

E përfunduar

 

Pa pagesë

22.

22.10.2015

Emrat e studentëve të udhëhequr vitet 2010-2014, procesverbale, etj

27.10.2015

E përfunduar

 

Pa pagesë

23.

30.10.2015

Buxheti vjetor; -pasqyrat financiare;-rezultatet; vlerësimi pedagogëve; procedura e rekrutimit

5.11.2015

E përfunduar

 

Pa pagesë

24.

3.11.2015

Masa disiplinore ndaj pedagogëve

10.11.2015

E përfunduar

 

Pa pagesë

25.

27.11.2015

Informacion  mbi dijeninë e përgjegjësit të Departamentit mbi punësimin e kërkuesit dhe mbi marrjen e masave disiplinore ndaj pedagogëve

10.12.2015

E përfunduar

 

Pa pagesë

26.

26.01.2016

Informacioni mbi ciklin e studimeve që janë duke ndjekur pranë Fakultetit të Ekonomisë, UT nga disa studentë.

28.01.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

27.

31.03.2016

Informacion për të dhënat mbi pagat dhe realizimin e orëve

 01.04.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

28.

05.04.2016

Informacioni mbi shpërndarjen dhe realizimin e orëve të mbinormës.

 14.04.2016

E përfunduar

Pa pagesë

29.

06.04.2016

Informacioni mbi të ardhurat dhe shpenzimet me zëra për vitin 2014-2015, parashikimi i buxhetit për vitin 2016, përqindjet e alokimit të të ardhurave në zëra kryesorë të shpenzimeve që janë bërë në vitet 2014-2015.

07.04.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

30.

03.05.2016

Informacion mbi periudhën e fillimit të marëdhënieve të punës

06.05.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

31

09.05.2016

Mbi procesverbalin e komisionit ad-hoc

10.05.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

32

19.05.2016

Informacioni mbi shkresat lidhur me tarifën e shkollimit.

 

 

26.05.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

33

18.07.2016

Informacioni mbi degën e studimit dhe diplomën.

18.07.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

34

10.08.2016

Informacion për programet e studimit në degën “Ekonomiks”, kreditet dhe kriteret e aplikimit.

25.08.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

35

17.10.2016

Kërkesë për informacion

21.10.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

36

18.10.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të Vendimit të Senatit Akademik.

21.10.2016

E përfunduar

 

Pa pagesë

37

28.10.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të Vendimit  të Senatit Akademik

04.11.2016

E përfunduar

Me pagesë

38

16.11.2016

Informacion mbi përfundimin e studimeve dhe diplomën

22.11.2016

E përfunduar

Pa pagesë

 

39

24.11.2016

Informacion mbi numrin e studentëve romë dhe egjiptianë të përjashtuar nga tarifa e shkollimit.

02.12.2016

E përfunduar

Me pagesë

40

19.12.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të Vendimit të Senatit Akademik

22.12.2016

E përfunduar

Pa pagesë

41

13.02.2017

Mbi situatën juridike të marëdhënies së punës

22.02.2017

E përfunduar

Pa pagesë

42

13.02.2017

Mbi aktin e krijimit dhe funksionimit të Filialit të UT në Sarandë

22.02.2017

E përfunduar

Pa pagesë

43

27.03.2017

Mbi diplomat e marra cikli i parë dhe i dytë i studimeve.

30.03.2017

E përfunduar

Pa pagesë

44

27.03.2017

Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjes së raportit përfundimtar të KLSH

14.04.2017

E përfunduar

Me pagesë

45

27.04.2017

Informacion mbi kërkimin shkencor që zhvillohet në fakultet

09.05.2017

E përfunduar

 

Pa pagesë

46

24.05.2017

Kërkesë për dhënie dokumentacioni

 

 

 

 05.06.2017

E përfunduar

Pa pagesë

47

05.07.2017

Informacion mbi listën e studentëve egjiptianë

  13.07.2017

E përfunduar

Pa pagesë

48

27.07.2017

Informacion mbi programet e këshillimit të karrierës në shkollat e arsimit të mesëm të lartë, aktivitetet për prezantimin e programeve te studimit që UT ofron, të dhënat mbi tregun e punës, buxhetin e caktuar, etj.

02.08.2017

E përfunduar

Pa pagesë

49

07.09.2018

Kërkesë për vënie në dispozicion të dokumentit mbi njoftimin e numrit të regjistrit për gradën shkencore “Doktor” te diplomes se mbrojtur.

 12.09.2017

E përfunduar

Pa pagesë

50

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Informacion mbi listën e personelit akademik të jashtëm, që kanë dhënë mësim në UT.

 26.09.2017

 

 

 

 

 

 

E përfunduar

 

 

 

 

 

 

 

Me pagesë

 

 

 

 

 

 

 

50

27.09.2017

Informacion mbi listën e personelit akademik të jashtëm, që kanë dhënë mësim në FE, UT.

 

03.10.2017

E përfunduar

Pa pagesë

51

19.09.2017

Kërkesë për informacion mbi automjetin

 19.09.2017

E përfunduar

Pa pagesë

52

17.10.2017

Kërkesë për informacion mbi kopjen e raportit mbi akreditinim e UT

 18.10.2017

 

E përfunduar

Pa pagesë

53

23.10.2017

Kërkesë për dhënie informacioni mbi oraret mësimore të programeve të studimit Bachelor dhe Master i Shkencave mbi kurrikulat e këtyre dy programeve dhe të dhëna mbi akreditimin e tyre.

 04.12.2017

E përfunduar

Pa pagesë

54

07.11.2017

Informacioni mbi kriteret e pranimit në UT per vitin 2017-2018

14.11.2017

E përfunduar

Pa pagesë

55

08.11.2017

Kërkesë për dhënie informacioni mbi titujt e diplomave të lëshuara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 

 23.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E përfunduar

Pa pagesë

56

19.12.2017

Kërkesë për informacion mbi verifikimin e dy diplomave të kërkuesit

 05.01.2018

E përfunduar

Pa pagesë

57

02.03.2018

Kërkesë për dhënie informacioni mbi tarifat e studimit për cdo program studimi të ciklit të dytë “Master”, për vitin akademik 2017-2018. 

07.03.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

58

21.03.2018

Informacioni mbi sa perqindjen e buxhetit të vitit 2017-2018  të alokuar në funksion të shërbimeve të studentëve të UT

 

05.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

59

21.03.2018

Informacioni mbi planifikimin e të ardhurave për buxhetin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, si dhe vënie në dispozicion të kopjes së buxhetit.

 05.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

60

21.03.2018

Kërkesë për dhënie informacioni mbi përqindjen e buxhetit të shpënzuara për investime në FD, UT, dy vitet e fundit.

05.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

61

26.03.2018

Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjeve të jetëshkrimeve të stafit akademik me kohë të plotë.

 05.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

62

26.03.2018

Kërkesë për informacion mbi kriteret dhe procedurat e rekrutimit të stafit akademik të brendshëm.

 16.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

63

03.04.2018

Informacioni mbi tarifat e shkollimit për ciklin e parë të studimeve “Bachelor” për vitet akademike 2016 – 2018.

10.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

64

16.04.2018

Kërkesë për vënie në dispozicion një kopje të statutit të UT.

 20.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

65

16.04.2018

Informacion mbi procedurën për tërheqjen e kartonit të diplomës, cikli I i studimeve.

20.04.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

66

27.04.2018

Informacion mbi përqindjen e buxhetit të FD, UT, të shpenzuar për aktivitete të Këshillit Studentor.

 14.05.2018

E përfunduar

 

 

Pa pagesë

 

 

 

67

15.05.2018

Kërkesë për informacion mbi emrat, kualifikimet, pozicionet në administratën publike të anëtarëve të BA, UT.

 29.05.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

68

15.05.2018

Informacion mbi të ardhurat nga tarifat e studentëve; mbi shpenzimet e të ardhurave nga studentët për UT, etj.

 05.06.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

69

15.05.2018

Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjeve të kontratave të shërbimeve për studentët, të lidhura me të tretë.

 07.06.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

70

15.05.2018

Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjeve dixhitale të skanuara të Vendimeve të BA të UT.

 29.05.2018

 

E përfunduar

 

Pa pagesë

71

04.06.2018

Informacion mbi kontratat e shërbimit për krijimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të Informatizuar të UT.

 

 02.07.2018

E përfunduar

 

Pa pagesë

72

19.07.2018

Informacion për kuotat që ofrohen për studentët nga Pakica Kombëtare Rome dhe Pakica Kombëtare Egjiptiane në Shqipëri.

 

 25.07. 2018

 

E përfunduar

 

Pa pagesë

73

07.08.2018

Informacion mbi UT dhe programet e studimit të ofruara prej tij.

 16.08.2018

 

E përfunduar

 

Pa pagesë

 

74

17.09.2018

Informacion mbi tarifat e shërbimeve që ofrohen ndaj studentëve, si dhe kopje të Statutit të UT.

 01.10.2018

E përfunduar

Pa pagesë

75

26.09.2018

Informacion për kryerje të studimet në degën e gazetarisë; verifikim lidhur me vlefshmërinë e diplomës.

 05.10.2018

      24.01.2019

E përfunduar

Pa pagesë

76

04.10.2018

Kërkesë për regjistrimin dhe trajtim studenti, sipas kuotave të pakicës Egjiptiane.

 15.10.2018

E përfunduar

Pa pagesë

77

15.10.2018

Informacion specifik mbi kriteret e pranimit cikli I “Bachelor” dhe program i integruar i studimeve cikli II.

 13.11.2018

 14.12.2018

E përfunduar

Pa pagesë

78

26.10.2018

Informacion rreth bursave, përjashtimit nga tarifa, dhe ulja e tyre.

 09.11.2018

E përfunduar

Pa pagesë

79

26.11.2018

Vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuara me origjinalin, bazë ligjore dhe listë pedagogësh të jashtëm.

 

Dt. 18.12.2018

       23.01.2019

E përfunduar

Pa pagesë

80

01.12.2018

Informacion mbi programit e studimit Master Profesional në Kontabilitet dhe Auditim”, FE, UT, si dhe vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuar me origjinalin.

 

Dt. 24.12.2018

E përfunduar

Pa pagesë

81

04.01.2019

Informacion mbi programit e studimit Master Profesional në Kontabilitet dhe Auditim”.

06.02.2019

Përfunduar

Pa pagesë

 

82

16.01.2019

Kërkesë e KDIMDP.

11.10.2018

Përfunduar

Pa pagesë

83

23.01.2019

Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuara me origjinalin.

06.02.2019

Përfunduar

Pa pagesë

84

04.02.2019

Kërkesë për informacion mbi pozicionet akademike të punës që kanë detyrim ligjor për të kryer deklarimin vjetor pranë ILDKPKI.

08.02.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

 

85

21.03.2019

Kërkesë për informacion mbi Sistemin e Informatizimit të UT dhe kontratat përkatëse për realizimin e shërbimit.

04.04.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

86

25.03.2019

Kërkesë për informacion mbi programet Erasmus +, mbi aplikantët, studentë dhe personel akademik dhe jo akademik që janë përzgjedhur 4 vitet e fundit në kuadër të këtyre projekteve dhe mbi procedurat e përzgjedhjes së tyre.

03.04.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

87

09.04.2019

Kërkesë për informacion nëse në lidhje me personin e kërkuesit është kërkuar informacion pranë UT.

12.04.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

88

12.04.2019

Kërkesë për informacion në lidhje me marrëdhëniet e punës të disa punonjësve të UT, konkretisht personel akademik me kohë të plotë dhe personel ndihmës akademik me karakter administrativ

08.05.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

89

18.04.2019

Kërkesë për vënie në dispozicion të një kopjeje të plotë të Vendimit të Komisionit të Vlerësimit për përzgjedhjet në kuadër të programit Erasmus +.

06.05.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

90

30.04.2019

Kërkesë për informacion mbi buxhetin e Universitetit të Tiranës dhe strukturave përkatëse për menaxhimin e tij.

04.05.2019

Përfunduar

 

Pa pagesë

91

10.05.2019

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të një kopje të dosjes së studentit, i cili ka kryer studimet pranë UT.

23.05.2019 – 91-K/1 – Zgjatje e afatit për kthimin e përgjigjes sipas përcaktimeve në Ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

 

03.06.2019 – 91-K/2- kthim përgjigje

Përfunduar

 

Pa pagesë

92

13.05.2019

 

Ankesë e përcjellë nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

15.05.2019

Kthyer përgjigje KDIMDP

 

93

29.05.2019

Kërkesë për informacion mbi zgjidhjen e problematikës në lidhje me gabimin material të shënuar në diplomë.

13.06.2019

Përfunduar

Pa pagesë

94

01.07.2019

Kërkesë për informacion mbi një gabim në diplomën e studentit

13.06.2019

Përfunduar

Pa pagesë

95

08.07.2019

Kërkesë për informacion mbi portalin studentor të UT-së

19.07.2019

Përfunduar

Pa pagesë

96

10.07.2019

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit mbi studimet e kryera nga studenti

12.07.2019

Përfunduar

Pa pagesë

97

16.07.2019

Kërkesë për shqyrtim të vendimit përfundimtar të komisioni ad-hoc për vëndet e lira të punës të shpallura për personel akademik pranë UT-së.

 

25.07.2019

 

 

98

18.07.2019

Kërkesë për vënie në dispozicion të një kopje të vendimit përfundimtar të komisionit ad-hoc mbi renditjen përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën për vënde të lira të shpallura për personel akademik pranë UT-së.

23.07.2019

Përfunduar

Pa pagesë

99

24.07.2019

Kërkesë – Ankim Administrativ drejtuar Rektoratit të UT-së

26.07.2019

Përfunduar

Pa pagesë

100

30.07.2019

Kërkesë për vënie në dispozicion të një kopje të dokumentacionit të procedurës së zhvilluar për vënde të lira pune për personel akademik pranë UT-së

08.08.2019

Përfunduar

Pa pagesë

101

05.08.2019

Ankesë e përcjellë nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

08.08.2019

Përfunduar

Pa pagesë

102

19.08.2019

Kërkesë për plotësim informacioni

26.08.2019

Përfunduar

Pa pagesë

103

04.09.2019

Kërkesë për informacion mbi shpërndarjen e kartonave të diplomave

19.09.2019

Përfunduar

Pa pagesë

Shënim

Regjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1)   Evidentohet kronologjia e kërkesave.

  • Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
  • Identifikohet lloji i kërkesës.
  • Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5)   Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)    Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

Në zbatim të ligjit 119/2014, “Për të drejtën e informimit”, për regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve të UT .  (Për më shumë klikoni mbi link.)