RELACIONET E GREEN-IT NË UNAZA, NË GJYSMËUNAZAT QË ATO PËRFAQËSOJNË DHE NË GJYSMËGRUPET E TYRE