Struktura Organizative

Prof. Dr. Mynyr KONI, Rektor.

Zv. Rektor për anën Mësimore: Prof. As. Dr. Bernard DOSTI

Zv. Rektor për anën Shkencore: PhD. Gentiana KERA

STRUKTURA NDIHMËS AKADEMIKE ME KARAKTER ADMINISTRATIV

 • Asistente e Rektorit

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore:

 •  Sektori i Burimeve Njerëzore
 •  Sektori i Protokoll – Arshivës

2. Drejtoria e Programeve Mësimore dhe Sigurimi i Cilësisë

 •  Sektori i Programeve Mësimore
 •  Sektori i Sigurimit të Cilësisë

3. Drejtoria e Kërkimit Shkencor dhe IT

 •  Sektori i Kërkimit Shkencor dhe Projekteve
 •  Sektori i Teknologjisë së Informacionit

4. Drejtoria Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun

 • Sektori Juridik
 • Sektori i Marrëdhënieve me Publikun

5. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët

 •  Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë
 • Sektori i Karrierës dhe Marrëdhëniet me Studentët

STRUKTURAT ADMINISTRATIVE

1. Administrator: Z. Skerdi DAFA

 • Asistent i Administratorit
 • Asistent i Bordit

2. Drejtoria e Auditit të Brendshëm

 • Sektori i Auditit të Brendshëm.
 • Sektori i Auditit të Performancës

3. Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

 • Sektori i Financës
 • Sektori i Shërbimeve

4. Drejtoria e Prokurimeve dhe Invesitmeve

 • Sektori i Prokurimeve
 • Sektori i Investimeve