TEKNIKA TË PROCEDIMIT LETRAR GJATË KALIMIT TË TEKSTIT-PROZË NË TEKST-DRAMË